likvidace, recyklace, svoz a ostraňování odpadu v Příbrami

Sběrný dvůr Příbram Bytíz je umístěn v areálu skládka TKO Bytíz.

Zdarma přebírané odpady pro další recyklaci:

plast – PET lahve, folie, …
sklo – lahve, tabule, čisté sklo
papír – karton, noviny, časopisy
elektro zařízení – TV, lednice, počítače, veškerá elektronika i s obsahem nebezpečných látek
kovy – veškerý kovový odpad, motory, trafa
zářivky
baterie – autobaterie, baterie ze spotřebičů
kabely – veškeré druhy kabelů

 

Odpady přijímané na Sběrný dvůr Příbram Bytíz:

02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů)
02 01 10 Kovové odpady
02 03 04 Suroviny nevhodné ke zpracování
02 05 01 Suroviny nevhodné ke zpracování
02 06 01 Suroviny nevhodné ke zpracování
02 07 04 Suroviny nevhodné ke zpracování
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken
07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 08* Jiné destilační a reakční zbytky
07 02 13 Plastový odpad
07 02 17 Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 02 01* Odpadní práškové barvy
08 03 12* Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
08 03 17* Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
12 01 02 Úlet železných kovů
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 04 Úlet neželezných kovů
12 01 05 Plastové hobliny a třísky
12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 13 Odpady ze svařování
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11* Syntetické hydraulické oleje
13 01 13* Jiné hydraulické oleje
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 06 Směsné obaly
15 01 07 Skleněné obaly
15 01 09 Textilní obaly
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem
15 02 02
16 01 03 Pneumatiky
16 01 07* Olejové filtry
16 01 13* Brzdové kapaliny
16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 01 19 Plasty
16 01 20 Sklo
16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené
16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 122)
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 06 01* Olověné akumulátory
16 06 02* Nikl–kadmiové baterie a akumulátory
16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
16 06 05 Jiné baterie a akumulátory
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
18 01 08* Nepoužitelná cytostatika
18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
18 02 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)
19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
19 10 01 Železný a ocelový odpad
19 10 02 Neželezný odpad
19 12 01 Papír a lepenka
19 12 02 Železné kovy
19 12 03 Neželezné kovy
19 12 04 Plasty a kaučuk
19 12 05 Sklo
19 12 06* Dřevo obsahující nebezpečné látky
21Provozní řád dle zákona o odpadech – Skládka TKO Bytíz – sběrný dvůr
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08 Textil
19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 11* Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné
látky
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19
12 11
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály
20 01 13* Rozpouštědla
20 01 14* Kyseliny
20 01 15* Zásady
20 01 17* Fotochemikálie
20 01 19* Pesticidy
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 31* Nepoužitelná cytostatika
20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly
20 01 21 a 20 01 236)
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01
35
20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 07 Objemný odpad
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené
* Nebezpečné odpady

Back to Top

Bad Behavior has blocked 2316 access attempts in the last 7 days.