likvidace, recyklace, svoz a ostraňování odpadu v Příbrami

Přijímáme  nejenom tyto odpady:

Komunální odpady a objemné odpady: nábytek, dveře, okna, koberce, obaly, ..

Stavební odpady: cihly, kachličky, tvárnice, betony, omítky, tašky, lepenka, eternit, odpady s azbestem, izolační materiály, zeminy

 

Odpady povolené ukládat na skládku

 

X1 Tyto odpady lze na skládku ukládat jen za určitých podmínek (Příloha č. 5, část B, body 1 a 4 vyhlášky 294/2005 Sb. v platném znění).*)
X2 Tyto odpady lze ukládat, pokud nejsou svou kvalitou vhodné ke kompostování ani k jinému využití.

*) Tyto odpady lze na skládku ukládat jen za určitých podmínek

1. Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud není jejich využití technicky a ekonomicky možné.

2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu.

3. Pneumatiky pouze, jsou-li používány jako technologický materiál pro výstavbu a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky.

4. Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky rozložitelné složky obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a Středočeského kraje

 

Název druhu a katalogové číslo odpadu
Odpady přebírané na skládku od obcí, firem a občanů jsou kategorie „O“
Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 01

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 01 02

Jiná hlušina, neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

01 03 06

Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 08

Odpadní písek a jíl

01 04 09

Nerudný prach neuvedený pod čís. 01 04 07

01 04 10

Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 11

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11

01 04 12

Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07

01 04 13

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu *)

01 05 04

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly  01 05 05 a 01 05 06*)

01 05 08

Kaly z praní a z čištění *)

02 01 01

Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 04

Kaly z praní a z čištění*)

02 02 01

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku*)

02 02 04

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 0

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku*)

02 03 05

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 01

Odpad uhličitanu vápenatého

02 04 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku*)

02 04 03

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 01

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku*)

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku*)

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku*)

02 07 05

 

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10*)

03 03 11

 

Činící břečka neobsahující chrom*)

04 01 05

 

Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku*)

04 01 07

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 09

X2

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 10

 

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19*)

04 02 20

 

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 21

 

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 22

Asfalt

05 01 17

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09*)

05 01 10

Kaly z napájecí vody pro kotle*)

05 01 13

Odpad z chladicích kolon*)

05 01 14

Odpad z chladicích kolon*)

05 06 04

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02*)

06 05 03

Saze průmyslově vyráběné

06 13 03

  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11*)

07 01 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11*)

07 02 12

X1

Odpad z výroby, zpracování distribuce a používání plastů

07 02 13

  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11*)

07 03 12

  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11*)

07 04 12

  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11*)

07 05 12

Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13

07 05 14

  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11*)

07 06 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11*)

07 07 12

Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13*)

08 01 14

Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15*)

08 01 16

Vodné kaly obsahující keramické materiály*)

08 02 02

Vodné kaly obsahující tiskařské barvy *)

08 03 07

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17

08 03 18

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

08 04 10

Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11*)

08 04 12

Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13

08 04 14

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod čís.10 01 04)

10 01 01

Popílek ze spalování uhlí**)

10 01 02

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva**)

10 01 03

Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 05

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14**)

10 01 15

Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16**)

10 01 17

Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 19

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20*)

10 01 21

Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22*)

10 01 23

Písky z fluidních loží

10 01 24

Odpady ze skladování a přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 01 25

Odpady z čištění chladicí vody*)

10 01 26

Odpady ze zpracování strusky

10 02 01

Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07

10 02 08

Jiné odpady z čištění chladící vody neuvedené pod číslem 10 02 11*)

10 02 12

Jiné kaly a filtrační koláče*)

10 02 15

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25*)

10 03 26

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27*)

10 03 28

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09*)

10 04 10

Jiný úlet a prach

10 05 04

Jiný úlet a prach

10 06 04

Jiný úlet a prach

10 07 04

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu*)

10 07 05

Úlet a prach

10 08 04

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15

10 08 16

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17*)

10 08 18

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19

10 08 20

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05

10 09 06

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

10 09 08

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09

10 09 10

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05

10 10 06

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

10 10 08

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09

10 10 10

Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

10 11 12

Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13*)

10 11 14

Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15

10 11 16

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17*)

10 11 18

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 01

Úlet a prach

10 12 03

Kaly a filtrační koláče z čištění plynů*)

10 12 05

Vyřazené formy

10 12 06

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 08

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku*)

10 12 13

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu*)

10 13 07

Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10

10 13 11

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09*)

11 01 10

Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14*)

12 01 15

X1

Plastové hobliny a třísky

12 01 05

Odpady ze svařování

12 01 13

X1

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16

12 01 17

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod č. 12 01 20

12 01 21

Neznečištěný brusný papír a plátno

12 01 99

X1

Papírové a lepenkové obaly

15 01 01

X1

Plastové obaly

15 01 02

X1

Dřevěné obaly

15 01 03

Směsné obaly

15 01 06

X1

Skleněné obaly

15 01 07

Textilní obaly

15 01 09

Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 12

Plasty

16 01 19

Sklo

16 01 20

Organické odp. neuvedené pod čís. 16 03 05

16 03 06

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01

16 11 02

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

16 11 04

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05

16 11 06

Beton

17 01 01

Cihly

17 01 02

Tašky a keramické výrobky

17 01 03

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 01 07

X1

Sklo

17 02 02

X1

Plasty

17 02 03

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 03 02

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 04

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 06

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 05 08

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

17 09 04

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03

Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11

19 01 12

Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13

19 01 14

Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15

19 01 16

Odpadní písky z fluidních loží

19 01 19

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05*)

19 02 06

Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 01

Kompost nevyhovující jakosti

19 05 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 03

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Shrabky z česlí

19 08 01

Odpady z lapáků písku

19 08 02

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 05

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

19 08 12

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 08 14

Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 01

Kaly z čiření vody*)

19 09 02

Upotřebené aktivní uhlí

19 09 04

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05*)

19 11 06

X1

Plasty a kaučuk

19 12 04

Sklo

19 12 05

X1

Textil

19 12 08

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 09

Jiné odpady (včetně směsi materiálů) z mechanické úpravy odp. neuved. Pod č. 19 12 11

19 12 12

Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

19 13 02

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03*)

19 13 04

Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05*)

19 13 06

X1

Papír a lepenka

20 01 01

Sklo

20 01 02

X1 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 08

Oděvy

20 01 10

Textilní materiály

20 01 11

Jedlý olej a tuk

20 01 25

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 30

X1

Plasty

20 01 39

X1

Kovy

20 01 40

Odpady z čištění komínů

20 01 41

Zemina a kameny

20 02 02

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 02 03

Směsný komunální odpad

20 03 01

Odpad z tržišť

20 03 02

Uliční smetky

20 03 03

Kal ze septiků a žump *)

20 03 04

Odpad z čištění kanalizace

20 03 06

Objemný odpad

20 03 07

Komunální odpady jinak blíže neurčené – komunální odpady od právnických osob

20 03 99

*) Pouze v rypném stavu, neuvolňujícím vodu

**) v neprašném stavu

 

Kategorie odpadu

Název druhu

katalogové číslo odpadu

N

Izolační materiál s obsahem azbestu

170601

N

Stavební materiály obsahující azbest

170605

N

Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

161101

Pokud nebezpečnou složku tvoří asbest

N

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

161103

Pokud nebezpečnou složku tvoří asbest

N

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

161105

Pokud nebezpečnou složku tvoří asbest

N

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

170903

Pokud nebezpečnou složku tvoří asbest

Přehled odpadů přijatelných na skládkách odpadu bez zkoušek

Kód odpadu Název Popis odpadu Odpad nesmí obsahovat
10 11 03 Odpadní materiál na bázi skelných vláken Minerální vatu s obsahem azbestu, organická pojiva
15 01 07 Skleněné obaly Použité skleněné obaly se zbytky náplně
17 01 01 Beton 1) Kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb, které může obsahovat drobné částice kovů (např. šrouby) a dřevo (např. zbytky ztraceného bednění) v množství menším než významném Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 02 Cihly 1) Cihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a z rekonstrukcí staveb Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 1) Střešní krytina z pálené hlíny obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb Betonovou střešní krytiny a krytinu s obsahem asbestu
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 1) neuvedené pod číslem 17 01 06 Odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů Odpady s obsahem asbestu a ochranné povlaky s obsahem organických látek a ropné látky
17 02 02 Sklo Sklo z výplní otvorů staveb znečištěné
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03* ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality
20 01 02 Sklo Pouze střepy ze samostatně sebraných nápojových obalů a tabulového skla v případě, že v daném čase a místě není obcí zahrnut v systému třídění a využívání těchto obalů Nápojové obaly se zbytky náplně, střepy z obalů a obaly pro chemikálie
20 02 02 Zemina a kameny Odpad z údržby zahrad a parků Odpad z výkopů a rekonstrukcí inženýrských sítí, ornici a rašelinu.

Poznámka k tabulce č. 8.1.:

1) stavební a demoliční odpady s obsahem přimíšených kovů, plastů, zemin, gumy, dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5 % z celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové fyzikální vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí nutné.

 

 Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin

 

Příloha č. 5 vyhlášky 294/2005 Sb. v platném znění

Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek

A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu

1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38 zákona).

2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi.

3. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo infekčnost.

4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.

5. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové, a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy.

6. Veškerá léčiva 13), návykové látky a přípravky 21), makovina 21) a prekursory drog 22).

7. Biocidy (pesticidy). 14)

8. Odpady silně zapáchající. 15)

9. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického.

10. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich uvádění do životního prostředí. 16)

11. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.

B. Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek

1. Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud v souladu s § 11 odst. 2 zákona není jejich využití technicky a ekonomicky možné.

2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.

3. Pneumatiky pouze, jsou-li používány jako technologický materiál pro technické zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky.

4. Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky rozložitelné složky obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v bodě 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce.

Back to Top

Bad Behavior has blocked 2316 access attempts in the last 7 days.