Kolaudační rozhodnutí

ROZHODNUTÍ
KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Příbram, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního
rozhodnutí, který dne 06.08.2012 podal stavebník
SVZ Centrum s.r.o., IČ 26092212, Aloise Jiráska č.p. 264, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
(dále jen „navrhovatel“), a na základě tohoto přezkoumání podle § 82 stavebního zákona a § 34 vyhlášky
č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších
předpisů

p o v o l u j e u ž í v á n í
stavby
skládka TKO Bytíz, I. etapa

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 60/98 v katastrálním území Bytíz, parc. č. 350/1, 350/18,
350/44, 354 v katastrálním území Dubno.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 441 access attempts in the last 7 days.