UOHS – uložení zákazu plnění Smlouvy o odstraňování odpadu

Rozhodnutí S243/2012/VZ-12448/2012/530/KS

Instance I.
Věc uložení zákazu plnění Smlouvy o odstraňování odpadu
Účastníci 1. Město Příbram
2. RUMPOLD-P s. r. o.
3. Rumpold – R Rokycany s. r. o.
4. SVZ Centrum s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. – zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 31.07.2012
Originál rozhodnutí Rozhodnutí v PDF
Č. j.: ÚOHS-S243/2012/VZ-12448/2012/530/KSt V Brně dne: 12. července 2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 3. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – město Příbram, IČ 00243132, se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram, zastoupené MVDr. Josefem Řihákem, starostou,

·  navrhovatel –

o  RUMPOLD-P s. r. o., IČ 61778516, se sídlem Úslavská 27, 301 44 Plzeň, za niž jedná Ing. Viktor Fous, jednatel,

o  Rumpold – R Rokycany s. r. o., IČ 62619357, se sídlem Jiráskova 32, 337 01 Rokycany, za niž jedná Pavel Černý, jednatel,

kteří uzavřeli dne 27. 2. 2012 Smlouvou o sdružení za účelem podání společné nabídky,

·  vybraný uchazeč – SVZ Centrum s. r. o., IČ 26092212, se sídlem Aloise Jiráska 264, 261 01 Příbram IV, za niž jedná Ing. Oldřich Zábrodský, jednatel,

ve věci návrhu navrhovatele – RUMPOLD-P s. r. o., IČ 61778516, se sídlem Úslavská 27, 301 44 Plzeň, a Rumpold – R Rokycany s. r. o., IČ 62619357, se sídlem Jiráskova 32, 337 01 Rokycany, účastníci sdružení, kteří uzavřeli dne 27. 2. 2012 Smlouvou o sdružení za účelem podání společné nabídky – na uložení zákazu plnění Smlouvy o odstraňování odpadu č. S/12/21/Še uzavřené dne 8. 2. 2012 mezi městem Příbram, IČ 00243132, se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram, a společností SVZ Centrum s. r. o., IČ 26092212, se sídlem Aloise Jiráska 264, 261 01 Příbram IV, vydává toto:

usnesení:
Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – RUMPOLD-P s. r. o., IČ 61778516, se sídlem Úslavská 27, 301 44 Plzeň, a Rumpold – R Rokycany s. r. o., IČ 62619357, se sídlem Jiráskova 32, 337 01 Rokycany, účastníci sdružení, kteří uzavřeli dne 27. 2. 2012 Smlouvou o sdružení za účelem podání společné nabídky – ze dne 23. 3. 2012 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. 3. 2012 návrh uchazeče – RUMPOLD-P s. r. o., IČ 61778516, se sídlem Úslavská 27, 301 44 Plzeň, za niž jedná Ing. Viktor Fous, jednatel, a Rumpold – R Rokycany s. r. o., IČ 62619357, se sídlem Jiráskova 32, 337 01 Rokycany, za niž jedná Pavel Černý, jednatel, účastníci sdružení, kteří uzavřeli dne 27. 2. 2012 Smlouvou o sdružení za účelem podání společné nabídky (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – město Příbram, IČ 00243132, se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram, zastoupené MVDr. Josefem Řihákem, starostou (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Výběr provozovatele skládky pro ukládání komunálního odpadu vzniklého na území Města Příbram“ zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 5. 1. 2012 pod ev. č. 7000000004774 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 17. 1. 2012 pod ev. č. 2012/S 10-015591 (dále jen „veřejná zakázka“). Citovaná veřejná zakázka je předmětem správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S177/2012/VZ.

2.  Součástí podaného návrhu byl současně i návrh navrhovatele podle § 114 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), aby Úřad uložil zadavateli zákaz plnění Smlouvy o odstraňování odpadu č. S/12/21/Še uzavřené dne 8. 2. 2012 (dále jen „Smlouva o odstraňování odpadu“) mezi zadavatelem a společností SVZ Centrum s. r. o., IČ 26092212, se sídlem Aloise Jiráska 264, 261 01 Příbram IV, za niž jedná Ing. Oldřich Zábrodský, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“).

3.  Dnem 23. 3. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 23. 3. 2012.

Obsah návrhu

4.  Důvodem, pro který navrhovatel navrhuje uložit zákaz plnění ze Smlouvy o odstraňování odpadu, je uzavření citované smlouvy bez řádného zadávacího řízení, když zadavatel neuveřejnil informace o uvedeném zadávacím řízení a neumožnil tak navrhovateli účast o získání této veřejné zakázky.

Průběh správního řízení

5.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

·  zadavatel,

·  navrhovatel,

·  vybraný uchazeč.

6.  Usnesením č. j. ÚOHS-S177/2012/VZ-8047/2012/530/KSt ze dne 3. 5. 2012 Úřad vyloučil ze zahájeného správního řízení vedeného pod sp. zn. S177/2012/VZ část správního řízení týkajícího se návrhu podle § 114 odst. 2 písm. a) zákona na uložení zákazu plnění Smlouvy o odstraňování odpadu uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazeče do samostatného správního řízení vedeného pod sp. zn. S243/2012/VZ.

7.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S243/2012/VZ-8053/2012/530/KSt ze dne 3. 5. 2012. Dále Úřad účastníkům řízení stanovil usnesením č. j. ÚOHS-S243/2012/VZ-8058/2012/530/KSt ze dne 3. 5. 2012 lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V citovaném usnesení seznámil Úřad účastníky řízení mimo jiné i s obsahem usnesení č. j. ÚOHS-S177/2012/VZ-8047/2012/530/KSt ze dne 3. 5. 2012 o vyloučení návrhu na uložení zákazu plnění Smlouvy o odstraňování odpadu ze správního řízení vedeného pod sp. zn. S177/2012/VZ do samostatného správního řízení vedeného pod sp. zn. S243/2012/VZ.

8.  Dne 9. 5. 2012 bylo umožněno navrhovateli nahlédnout do správního spisu.

9.  Dne 15. 5. 2012 obdržel Úřad od navrhovatele žádost o prodloužení lhůty, ve které jsou uchazeči oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a to do 30. 5. 2012 za účelem navržení nových důkazů, k jejichž zajištění je zapotřebí vynaložit více času.

10.  Usnesením č. j. ÚOHS-S243/2012/VZ-9088/2012/530/KSt ze dne 17. 5. 2012 Úřad na návrh navrhovatele prodloužil účastníkům správního řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení a zároveň i lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

11.  Dne 22. 5. 2012 se zadavatel vyjádřil k podanému návrhu. K postupu při uzavírání Smlouvy o odstraňování odpadu uvedl, že v průběhu ledna roku 2012 provedl výběr ukladatele komunálního odpadu pro období od 31. 1. do 31. 3. 2012. Při uzavírání citované smlouvy vycházel ze znalostí cenových podmínek na trhu ve vztahu k navrhovateli a ve vztahu k vybranému uchazeči. Pro doplnění zadavatel uvedl, že předpokládaná hodnota smluvního závazku nepřekročila částku 2 mil. Kč. Především však zadavatel zdůraznil, že Smlouva o odstraňování odpadu již pozbyla platnosti uplynutím lhůty jejího trvání, a proto i odpadl předmět správního řízení, neboť podle citované smlouvy není již od 1. 4. 2012 dle této smlouvy plněno. Od uvedeného data zajišťuje zadavatel likvidaci tuhého komunálního odpadu prostřednictvím své příspěvkové organizace Technické služby města Příbram a on sám tuhý komunální odpad na žádnou skládku neukládá. Z uvedených důvodů zadavatel navrhuje, aby Úřad podaný návrh zamítl.

12.  Navrhovatel se k podkladům rozhodnutí vyjádřil dne 4. 6. 2012, když uvedl, že přestože Smlouva na odstraňování odpadu byla uzavřena na dobu určitou a to do 31. 3. 2012, nadále dochází k realizaci tohoto smluvního vztahu. Za účelem prokázání realizace ukládání tuhého komunálního odpadu na skládku vybraného uchazeče navrhovatel doložil notářský zápis č. j. NZ925/2012 ze dne 22. 5. 2012 sepsaný JUDr. Vojtěchem Lachnitem, notářským kandidátem, pověřeným notářem JUDr. Bohdanem Halladou. Z uvedeného notářského zápisu vyplývá, že Technické služby města Příbram, příspěvková organizace, vozí na skládku vybraného uchazeče tuhý komunální odpad.

13.  Dále navrhovatel uvedl, že dne 17. 4. 2012 uzavřel zadavatel se svojí příspěvkovou organizací Technické služby města Příbram Smlouvu o svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu a to na základě tzv. in-house výjimky podle § 18 odst. 1 zákona. Příspěvková organizace Technické služby města Příbram však provádí pouze svoz odpadu a nikoliv jeho skladování. Podle navrhovatele tak byl zvolený postup in-house zneužit, protože veřejná zakázka byla zadána subjektu, který není fakticky schopen splnit předmět veřejné zakázky a je nucen poptávané plnění zajistit subdodavatelsky. Z uvedeného důvodu bylo ze strany uvedené příspěvkové organizace, jak se navrhovatel dověděl z jejich internetových stránek, již dne 17. 1. 2012 zahájeno zadávací řízení, které však nebylo řádně uveřejněno ve věstníku veřejných zakázek podle § 146 odst. 1 zákona a také zadávací podmínky byly nastaveny jako u veřejné zakázky šetřené ve správním řízení sp. zn. S177/2012/VZ.

14.  Na základě uvedených skutečností se navrhovatel domnívá, že zadavatel tak různými kroky nadále realizuje předmět plnění původní zadávané veřejné zakázky šetřené ve správním řízení S177/2012/VZ a byť se jedná o různá zadávací řízení, materiálně jde o tentýž vztah, který naplňuje znaky jediné veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu navrhovatel požádal, aby Úřad podle § 41 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), povolil změnu podaného návrhu v tom smyslu, že uloží zadavateli zákaz plnění ze smlouvy, kterou uzavřel dne 17. 4. 2012 podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona se svojí příspěvkovou organizací Technické služby města Příbram, a současně aby uložil zákaz plnění ze smlouvy uzavřené mezi Technickými službami města Příbram, příspěvkovou organizací, a vítězným uchazečem v rámci zadávacího řízení zahájeného dne 17. 1. 2012 jmenovanou příspěvkovou organizací.

15.  Dne 15. 6. 2012 bylo navrhovateli umožněno opětovně nahlédnout do správního spisu.

16.  Podáním ze dne 22. 6. 2012, které Úřad obdržel dne 25. 6. 2012, navrhovatel vzal zpět svoji žádost ze dne 4. 6. 2012, kterou požádal o povolení změny návrhu. Zároveň uvedl, že skutečnosti uvedené v citované žádosti směřovaly výlučně k předmětu žádosti o povolení změny návrhu. Navrhovatel proto žádá Úřad, aby projednal jeho návrh v rozsahu uplatněném dne 23. 3. 2012.

Závěry Úřadu

17.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

18.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

19.  Z obdržené Smlouvy o odstraňování odpadu vyplývá, že jmenovaná smlouva byla uzavřena dne 8. 2. 2012 mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Podle čl. II. „Předmět smlouvy“, bodu 1. Smlouvy o odstraňování odpadu se smluvní strany dohodly, že po dobu trvání této smlouvy se vybraný uchazeč zavazuje odebírat od zadavatele odpad, který není zadavatel schopen využít nebo odstranit jiným způsobem, a to jednak komunální odpad a dále další odpady popsané v příloze této smlouvy, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou, a takové odpady přebírat do svého vlastnictví a likvidovat jednak ukládáním na skládce, jednak ostatními zákonem stanovenými způsoby.

20.  Podle čl. VI. „Trvání smlouvy“ bodu 1. Smlouvy o odstraňování odpadu se smluvní strany dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 3. 2012 s tím, že každá ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí adresovanou druhé smluvní straně s výpovědní lhůtou v trvání 10 dnů, která začne běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

21.  Jak vyplývá z čl. VI. „Trvání smlouvy“ bodu 1. Smlouvy o odstraňování odpadu, byla jmenovaná smlouva uzavřena pouze na dobu určitou a to do dne 31. 3. 2012. Skutečnost, že Smlouva o odstraňování odpadu pozbyla platnosti, potvrdil i zadavatel ve svém vyjádření ze dne 22. 5. 2012, ve kterém uvedl, že od 1. 4. 2012 již není podle citované smlouvy plněno. Od uvedeného data zajišťuje zadavatel likvidaci tuhého komunálního odpadu prostřednictvím své příspěvkové organizace Technické služby města Příbram, přičemž on sám tuhý komunální odpad na žádnou skládku neukládá.

22.  Vzhledem k tomu, že Smlouva o odstraňování odpadu pozbyla dne 31. 3. 2012 platnosti, zanikla tak skutečnost, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh navrhovatele („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) se tak stal zjevně bezpředmětným. Úřad proto rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram

2.  RUMPOLD-P s. r. o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň

3.  Rumpold R – Rokycany s. r. o., Jiráskova 32, 337 01 Rokycany

4.  SVZ Centrum s. r. o., Aloise Jiráska 264, 261 01 Příbram IV

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

zdroj: http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/9769/

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.