3. zasedání zastupitelstva obce Dubno

17) Změna stavby před dokončením „Skládka TKO Bytíz“
Místostarosta obce seznámil zastupitele a občany se ţádostí  SVZ
Centrum s.r.o. ing. O.Z. o stanovisko ke změně stavby před dokončením
a k změně územního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, ţe se jedná pouze o
posunutí umístění nově budované vrátnice, váhy, akumulační jímky,
čištění atd. těsněji k ploše sloţiště, navrhuje vydat souhlasné stanovisko.
pro: 4 – M.P., I.Š., M.R., V.Ch.
proti: 1 – M.H.
zdrţeli se: 2 – J.F., J.Š.
usnesení: návrh byl přijat
18) Skládka TKO Bytíz
Místostarosta přednesl problematiku nově budované TKO skádky Bytíz
s tím, ţe obec má moţnost připomínkovat podmínky eventuelně moţného
provozu skládky TKO Bytíz. V případě schálení této skládky
k provozování bude obe Dubno poţadovat zapracovat do integrovaného povolení skládky tyto důleţité poţadavky:
– deratizace skádky 6krát ročně- denní zkrápění skládky a příjezdové komunikace v období, kdy nebudou sráţky
– pravidelné pokrývání skládky zeminou
– oplocení skládky bude vţdy přesahovat o 4metry hlavu skládky
– minimálně 1krát měsíčně posbírat drobný odpad, který ulétl ze skládky
pro: 7
proti: 0
zdrţeli se: 0
usnesení: návrh byl přijat

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):


*

Back to Top

Bad Behavior has blocked 19307 access attempts in the last 7 days.